Algemene Voorwaarden


Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood- en banketbakkerij Godschalk . Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood- en banketbakkerij Godschalk te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Brood- en banketbakkerij Godschalk zijn vrijblijvend. Brood- en banketbakkerij Godschalk accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood- en banketbakkerij Godschalk behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Brood- en banketbakkerij Godschalk behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Brood- en banketbakkerij Godschalk bezorgt alleen in Zevenaar en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 15,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Brood- en banketbakkerij Godschalk . De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen de administratiekosten € 3.- per verzonden factuur.

Vervoer en distributie
Brood- en banketbakkerij Godschalk zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Brood- en banketbakkerij Godschalk gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.
De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Brood- en banketbakkerij Godschalk. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 15 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Leveringen
Brood- en banketbakkerij Godschalk zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood- en banketbakkerij Godschalk ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood- en banketbakkerij Godschalk daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Brood- en banketbakkerij Godschalk aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, i-deal, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Brood- en banketbakkerij Godschalk een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brood- en banketbakkerij Godschalk de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brood- en banketbakkerij Godschalk zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
Brood- en banketbakkerij Godschalk draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Brood- en banketbakkerij Godschalk geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Brood- en banketbakkerij Godschalk over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Brood- en banketbakkerij Godschalk opgave doet van een adres is Brood- en banketbakkerij Godschalk gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood- en banketbakkerij Godschalk, Raadhuisplein 6, 6901 GN, Zevenaar of via de mail:

Info@bakkerijgodschalk.nl

Aansprakelijkheid
Brood- en banketbakkerij Godschalk is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood- en banketbakkerij Godschalk is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood- en banketbakkerij Godschalk komen. Brood- en banketbakkerij Godschalk draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood- en banketbakkerij Godschalk eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood- en banketbakkerij Godschalk is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood- en banketbakkerij Godschalk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood- en banketbakkerij Godschalk. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood- en banketbakkerij Godschalk uitgesloten.

Diversen
De klant van Brood- en banketbakkerij Godschalk dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood- en banketbakkerij Godschalk geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood- en banketbakkerij Godschalk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood- en banketbakkerij Godschalk het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood- en banketbakkerij Godschalk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood- en banketbakkerij Godschalk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Brood- en banketbakkerij Godschalk geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood- en banketbakkerij Godschalk. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood- en banketbakkerij Godschalk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood- en banketbakkerij Godschalk.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood- en banketbakkerij Godschalk en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Brood- en banketbakkerij Godschalk te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Brood- en banketbakkerij Godschalk te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.


Brood- en banketbakkerij Godschalk
Raadhuisplein 6
6901 GN Zevenaar
Telefoon: 0316-523202
http://www.bakkerijgodschalk.nl
K.V.K. 09032481
NL806543966b01